Aktualności

Świadectwa kierowcy NADAL obowiązują!

Świadectwa kierowcy w dalszym ciągu obowiązują!

Obowiązek posiadania świadectwa kierowcy przez cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej, a wykonującego transport międzynarodowy nadal jest w mocy!

Od momentu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców samochodów ciężarowych pow. 3,5t pojawiło się wiele mitów oraz stwierdzeń, że Karta Kwalifikacji Kierowców wystarczy do prowadzenia pojazdu na terenie Unii Europejskiej. Jest to absolutna bzdura powielana niestety również przez pracowników Starostw Powiatowych odpowiedzialnych za wydanie powyższego dokumentu. Karta kwalifikacji, potwierdza jedynie odbycie kursu kwalifikacji oraz badań lekarskich i psychologicznych. Posiadanie tego dokumentu jest jednym z kilku niezbędnych do uzyskania świadectwa kierowcy.  

Żaden z obowiązujących przepisów dotyczących zasad uzyskiwania Świadectwa Kierowcy nie został zmieniony, ani tym bardziej usunięty.

Art. 5 pkt. 2 rozporządzenia WE1072/2009 mówi jasno:

Świadectwo kierowcy jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika na wniosek posiadacza licencji wspólnotowej każdemu kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE i jest przez tego przewoźnika legalnie zatrudniony, lub każdemu kierowcy pozostającemu w jego dyspozycji, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w  rozumieniu tej dyrektywy. Każde świadectwo kierowcy poświadcza, że kierowca w nim wskazany jest zatrudniony zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1  

oraz ponadto:

Rozdział 4a, Art. 32a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2022.180 t.j.)

Do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy rozporządzenia 1072/2009 dotyczące świadectwa kierowcy.

Cudzoziemcy posiadający polskie prawo jazdy z wbitym kodem 95, nie muszą posiadać karty kwalifikacji kierowcy, jednakże nadal muszą mieć świadectwo kierowcy.

Dla przypomnienia, w teorii, każdy cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej, który przebywa w Polsce od 185 dni powinien wymienić dotychczasowe prawo jazdy na polski dokument. W praktyce wszyscy wiemy jak to wygląda i przepis jest martwy.

Inną sprawą jest problem z uznawaniem innych niż polskie świadectw kwalifikacji np. bardzo częstych litewskich lub łotewskich. Dochodzą do nas sygnały, że Starostwa Powiatowe odmawiają uznania ich jako ważnych. Dotychczas Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie miał żadnego problemu z ich uznawaniem (wystarczyło do dokumentu dołączyć jego tłumaczenie) to urząd powinien uznać dokumenty.

Do sprawy odniósł się już dawno Parlament Europejski, który w swojej nocie publikuje podstawy prawne, fragmentem: "Dyrektywa dotyczy również kwalifikacji zawodowych w sektorze transportu oraz kwalifikacji pośredników ubezpieczeniowych i biegłych rewidentów". 

Podsumowując: Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym nadal jest niezbędne do legalnego wykonywania tego rodzajów przewozów. W przypadku transportu powyżej 3,5t zmieniły się jedynie wymagania co do dokumentów niezbędnych do przedłożenia w celu uzyskania w/w.

 

Źródła:

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Miechowska 56
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO